LAND PRIME IB

Hoa hồng cao nhất trong ngành

Land Prime cung cấp mức hoa hồng IB hàng đầu trong ngành, được thanh toán khác nhau dựa trên cấp độ IB.
Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để biết chi tiết.

IB Các cấp độ

Cấp độ1 Cấp độ2 Cấp độ3 Cấp độ4 Cấp độ5
Lot/tháng 0 - 250 250 - 750 750 - 1500 1500 - 2500 2500~

Hoa hồng theo tài khoản

 • 1. Tài khoản tiêu chuẩn

  Ngoại hối Vàng Bạc Chỉ số Hàng hóa
  Đối tác chính thức level1 3 points 8 points 8 points 3 points 1 points
  level2 3.5 points 9 points 9 points 3 points 1 points
  level3 4 points 10 points 10 points 3 points 1 points
  level4 4.5 points 11 points 11 points 3 points 1 points
  level5 5 points 12 points 12 points 3 points 1 points
 • 2. Tài khoản ECN

  Ngoại hối Vàng Bạc Chỉ số Hàng hóa
  Đối tác chính thức level1 1.5 points 2.50 points 2.50 points N/A N/A
  level2 1.65 points 2.75 points 2.75 points N/A N/A
  level3 1.75 points 3 points 3 points N/A N/A
  level4 1.75 points 3.25 points 3.25 points N/A N/A
  level5 2 points 3.5 points 3.5 points N/A N/A
 • 3. Swap Free

  Ngoại hối Vàng Bạc Chỉ số Hàng hóa
  Đối tác chính thức level1 3 points 8 points 8 points N/A N/A
  level2 3.5 points 9 points 9 points N/A N/A
  level3 4 points 10 points 10 points N/A N/A
  level4 4.5 points 11 points 11 points N/A N/A
  level5 5 points 12 points 12 points N/A N/A